Een intercity die stopt op station Presikhaaf. Een onrealistisch beeld uit de Gebiedsvisie voor de Schaapsdrift.

Bewoners Schaapsdrift kunnen opgelucht ademhalen: gemeente Arnhem gaat planning niet halen

/

ARNHEM – Het lijkt uitgesloten dat er voor 31 mei 2025 een bestemmingsplan is vastgesteld voor de Schaapsdrift. Dit blijkt uit een analyse van de Arnhemsche Courant. Wanneer voor 31 mei 2025 geen bestemmingsplan is vastgesteld, vervalt de Wvg.

(Door: Patrick Arink)

De plannen van de gemeente Arnhem met de Schaapsdrift, hebben in een periode van minder dan anderhalf jaar al een vertraging van 10 maanden opgelopen. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat het de gemeente Arnhem lukt om voor 31 mei 2025 een bestemmingsplan vast te stellen.

Als er voor die datum geen bestemmingsplan is vastgesteld, vervalt automatisch de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten). De Wvg kan alleen voor een periode van drie jaar worden opgelegd. Binnen die periode moet de gehele besluitvorming plaatsvinden.

Als de Wvg van rechtswege vervalt, betekent dat automatisch dat de gemeente haar plannen met de Schaapsdrift niet kan uitvoeren. Voor uitvoer van de plannen is het namelijk essentieel dat woningen en bedrijfspanden via de Wvg onteigend kunnen worden.

Bij het bekrachtigen van de Wvg door de gemeenteraad, op woensdag 1 juni vorig jaar, waren er bij een aantal fracties al twijfels over de strakke planning die de gemeente moest hanteren om binnen drie jaar te komen tot een bestemmingsplan.

Maar volgens wethouder Bouwkamp (GroenLinks) moest het kunnen.
“Het is een strakke planning, maar het kan”, verzekerde zij de gemeenteraad.

Tien maanden vertraging

Zeventien maanden na het opleggen van de Wvg blijkt dat er weinig over is van de strakke planning die de gemeente voor ogen had. Uit de Woo-documenten die de Arnhemsche Courant eerder ontving, bleek dat de gemeente de concept-gebiedsvisie uiterlijk op 1 maart 2023 had willen afronden. De definitieve gebiedsvisie had op 31 maart af moeten zijn.

In werkelijkheid kwam de concept-gebiedsvisie pas op 24 oktober. Zowel B&W als de gemeenteraad moeten nog akkoord gaan met deze concept-gebiedsvisie voor de gebiedsvisie definitief is. Omdat er tegen de wens van de gemeenteraad 25 huizen gesloopt moeten worden, is het sowieso de vraag of er een meerderheid in de gemeenteraad akkoord wil gaan met de gebiedsvisie zoals die er nu ligt.

Maar zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de gebiedsvisie gesteund wordt door een meerderheid van de raad, duurt het minstens tot eind januari 2024 voor er een besluit wordt genomen. De gemeenteraad heeft op dit moment zijn handen vol aan de begroting. Pas als die is vastgesteld, is er op de agenda ruimte voor meningsvormende vergaderingen over de gebiedsvisie. Die vergaderingen nemen op zijn minst een maand in beslag. Omdat er ook nog kerstreces is, is besluitvorming op zijn vroegst pas eind januari aan de orde.

Met tien maanden vertraging in anderhalf jaar tijd betekent dit dat de gemeente Arnhem vervolgens slechts 14 maanden over heeft voor het opstellen van een concept-bestemmingsplan, dat daarna voor 31 mei 2025 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

In de originele planning van de gemeente, moet na het vaststellen van de gebiedsvisie eerst nog een stedebouwkundig plan en een ontwikkelingsstrategie worden opgesteld. Daarvoor wordt 12 maanden uitgetrokken. Pas daarna kan een bestemmingsplan worden opgesteld.

Gezien de complexiteit van het dossier lijkt het uitgesloten dat het de gemeente lukt om in zo’n korte tijd dit hele traject te doorlopen. Ook al omdat de plannen te maken hebben met tegenwind vanuit de bewoners en vanuit de gemeenteraad. De huidige vertraging is vooral daardoor veroorzaakt.

Omgevingsplan

Een complicerende factor waar de gemeente bovendien mee te maken krijgt, is de invoer van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024. In de Omgevingswet worden tientallen wetten en honderden regels gebundeld in één nieuwe wet. Ook de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt opgenomen in de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet betekent dat er feitelijk geen bestemmingsplan moet worden opgesteld voor de Schaapsdrift, maar een omgevingsplan. Het grootste verschil tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan is dat een omgevingsplan veel omvangrijker is.

Een omgevingsplan bevat op veel meer gebieden regels dan een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan mogen alleen regels op het gebied van ruimtelijke ordening staan. Het omgevingsplan bevat regels die betrekking hebben op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving.

Omdat een omgevingsplan zo’n breed spectrum bestrijkt, betekent dit logischerwijs dat je als gemeente langer bezig bent met het opstellen van een omgevingsplan dan je gewend was met een bestemmingsplan.

Kortom: het gaat de gemeente niet lukken om binnen de vastgestelde tijd haar plannen met de Schaapsdrift door de besluitvorming te loodsen. Er is, nog los van de boosheid bij bewoners over de plannen, daarom maar één verstandige keuze die de gemeente kan maken: stop met de huidige plannen. Ze zullen nooit op tijd de eindstreep halen.

Over de afbeelding bovenaan dit artikel:
Deze afbeelding uit de concept-gebiedsvisie toont station Presikhaaf. De afbeelding is niet realistisch. Zo stoppen er geen dubbeldekkers op station Presikhaaf omdat het geen intercity-station is en dit ondanks de wens van de gemeente Arnhem ook niet gaat worden.

ProRail en de NS hebben aangegeven dat hiervoor onvoldoende ruimte is op het spoor. Bovendien ligt Arnhem Centraal te dichtbij en behoort station Presikhaaf met 2.700 passagiers per dag tot de stations met de minste reizigers in Nederland.

Het valt je misschien op dat er op de afbeelding geen bestaande bebouwing is terug te vinden. Dat heb je goed gezien. Die wordt gesloopt. De toren aan de linkerkant wordt minstens 30 meter hoog. Dat is flink hoger dan uit het perspectief op de afbeelding valt op te maken.