Rechtbank roept gemeente Arnhem alweer tot de orde bij Woo-verzoek Arnhemsche Courant

/

ARNHEM – Voor de derde keer in een jaar is de gemeente door de Rechtbank tot de orde geroepen bij de afhandeling van Woo-verzoeken van de Arnhemsche Courant. De gemeente moet voor 1 mei een beslissing op bezwaar bekend maken ten aanzien van een Woo-verzoek over de Schaapsdrift.

(Door: Patrick Arink)

De gemeente heeft vorig jaar een Woo-verzoek van de Arnhemsche Courant mondjesmaat in zes deelbesluiten afgehandeld. Ook toen moest de rechter er aan te pas komen. De gemeente kwam pas met de meeste documenten over de brug na een uitspraak van de rechtbank. Omdat in al deze deelbesluiten teksten zijn weggelakt, is zes keer bezwaar aangetekend.

Via een bezwaar kan getoetst worden of het weglakken van teksten terecht is gebeurd. Het vermoeden bestaat dat de gemeente nog altijd meer tekst zwartlakt dan volgens de Wet open overheid is toegestaan.

De gemeente heeft alle bezwaren die de Arnhemsche Courant heeft ingediend genegeerd. Om die reden heeft de Arnhemsche Courant de gemeente vervolgens zes keer in gebreke gesteld. Ook die ingebrekestellingen heeft de gemeente vervolgens genegeerd.

Er zat niets anders op dan nog maar een keertje naar de Rechtbank te stappen om de gemeente tot de orde te roepen. Het zogeheten ‘beroep op bezwaar’ is nu toegekend door de rechter.

“De rechtbank ziet aanleiding om te bepalen dat het college van B&W uiterlijk 1 mei 2024 een besluit op het Woo-verzoek van eiser bekend moet maken”, aldus het vonnis van de rechtbank. “De rechtbank bepaalt dat het college een dwangsom van 100 euro per dag moet betalen voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden.”

De rechtbank heeft ook bepaald dat de proceskosten en het griffierecht voor rekening komen van de gemeente Arnhem.

Schaapsdrift

De sabotage en tegenwerking van de gemeente Arnhem bij de Woo-verzoeken over de Schaapsdrift zijn in de ogen van de Arnhemsche Courant politiek gemotiveerd. De vrijgegeven Woo-documenten over de Schaapsdrift hebben er afgelopen jaar meerdere keren toe geleid dat de gemeenteraad de besluitvorming rond de Schaapsdrift heeft aangepast.

Nadat uit Woo-documenten bleek dat wethouder Bouwkamp (GroenLinks) het voornemen had om de gehele wijk te slopen om de realisatie van 1.000 woningen en 1.000 werkplekken mogelijk te maken, trapte de gemeenteraad hard op de rem. Via een amendement werd bepaald dat behoud van bestaande woningen het uitgangspunt is.

Dat amendement kwam na een eerder aangenomen motie van de gemeenteraad die opriep tot behoud van woningen. Die motie is bij het opstellen van de plannen voor de Schaapsdrift acht maanden lang over het hoofd gezien door de ambtenaren, bleek eveneens uit Woo-documenten van de Arnhemsche Courant.

Omdat uit de Gebiedsvisie blijkt dat wethouder Bouwkamp nog altijd 72 woningen in het gebied wil slopen, werkt de gemeenteraad op dit moment aan een nieuw amendement dat grootschalige sloop moet voorkomen.

Nog twee Woo-verzoeken

Op dit moment lopen er nog twee Woo-verzoeken bij de gemeente Arnhem die nog niet beantwoord zijn.
Een nieuw Woo-verzoek met betrekking tot de Schaapsdrift werd op 27 december 2023 ingediend. De gemeente heeft nog tot en met 8 februari de tijd om aan dit Woo-verzoek te voldoen.

Op 21 mei 2023 werd een Woo-verzoek gedaan ten aanzien van de Spoorknoop in Arnhem Oost. Ondanks een ingebrekestelling en meerdere mailtjes aan de gemeente, is dit Woo-verzoek nog altijd niet beantwoord. De wettelijke termijn van zes weken is inmiddels met 215 dagen overschreden.

Na dreiging met alweer een rechtszaak liet de behandelend ambtenaar twee weken geleden weten dat de gevraagde documenten binnen drie weken verstuurd worden.