Luchtfoto van Park Presikhaaf met linksboven de Schaapsdrift en rechtsboven de HAN.

Dossier Schaapsdrift: “Eventueel ook bebouwing in Park Presikhaaf”

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem heeft bij het opstellen van de startnotitie de optie om te bouwen in Park Presikhaaf nadrukkelijk opengelaten. Dit blijkt uit documenten die de Arnhemsche Courant ontving na een Woo-verzoek.

(Door: Patrick Arink)

De Arnhemsche Courant ontving enkele dagen geleden ruim 1.400 documenten over de Schaapsdrift. De documenten bevestigen wat in grote lijnen al eerder naar buiten kwam uit stukken die eerder zijn vrijgegeven.

De gemeenteraad nam bij het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in juni vorig jaar een motie aan waarin de gemeente werd opgeroepen om terughoudend te zijn met sloop. Nergens in alle Woo-documenten, in totaal zo’n 3.200 pagina’s, blijkt dat de motie is meegenomen in de planontwikkeling.

Behoud van de bestaande woningen op de Schaapsdrift is door de gemeente Arnhem nooit serieus overwogen. Om de torenhoge ambities van de gemeente mogelijk te maken, is het naast sloop van het bestaande gebied bovendien nodig om het plangebied uit te breiden naar het omliggende gebied, blijkt uit de Woo-documenten.

Park Presikhaaf

Het terrein van de Intratuin aan het Lange Water, een deel van de wijk Plattenburg én Park Presikhaaf zijn nadrukkelijk in beeld voor toekomstige bebouwing bij de Projectgroep Schaapsdrift van de gemeente.

“Ik sprak Team Leefomgeving Presikhaaf en gaf aan dat er ook gekeken gaat worden of er eventueel bebouwing aan de Presikhaaf zijde van het station kan komen”, schrijft een ambtenaar van de gemeente op 3 november 2022 aan een collega.

“Ik heb hem meegegeven dat [zwartgelakt] ook niet stond te springen om hier bebouwing te realiseren, maar dat het zeker nog niet weggestreept wordt uit de opties.”
De naam die is zwartgelakt is hoogstwaarschijnlijk die van wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks).

Uit eerder vrijgegeven Woo-documenten bleek al dat stedebouwkundig bureau Ziegler-Branderhorst in oktober 2022 meerdere studies heeft gedaan naar het realiseren van bebouwing in Park Presikhaaf. De illustraties uit die studies zijn te vinden onderaan dit artikel.

Volgens de gemeente ging het hier slechts om “oefeningen”, die tot doel hadden om te komen tot onderzoeksvragen zoals die zijn opgenomen in de startnotitie. Uit de mailwisseling uit november blijkt dat dit onjuist is: bebouwing van Park Presikhaaf staat nadrukkelijk op de radar van de gemeente Arnhem.

Ambitie Gebiedsvisie

De optie om in Park Presikhaaf te gaan bouwen is om meerdere reden opmerkelijk te noemen. Allereerst is één van de ambities van de gemeente met de Schaapsdrift om het gebied meer te vergroenen. Het bebouwen van een deel van Park Presikhaaf staat vanzelfsprekend haaks op die ambitie.

Verder heeft de gemeenteraad bij het opleggen van de Wvg in juni vorig jaar al duidelijk aangegeven dat er geen sprake van kan zijn dat er aan de zuidkant van station Presikhaaf gebouwd gaat worden. De wens van de gemeenteraad wordt door de ambtenaren van de Projectgroep Schaapsdrift genegeerd.

Een Woo-document met de titel ‘Ambitie gebiedsvisie’ windt er geen doekjes om:
“Rondom het station zijn vier delen te onderscheiden: Schaapsdrift, Plattenburg, Kenniscampus en Presikhaaf I. Daarmee is de plangrens groter dan enkel het gebied waarop de Wvg ligt.”

Hoewel de startnotitie voor de Schaapsdrift nog niet is aangenomen, wordt door de gemeente op dit moment al hard gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie.
“Belangrijkste op dit dossier is dat er vaart wordt gemaakt bij Schaapsdrift”, schrijft wethouder Bouwkamp in november aan een ambtenaar. “Anders loopt het bij ons weg.”

Ambities teruggeschroefd

Dat ‘weglopen’ lijkt inmiddels wel gebeurd te zijn. Na onthullingen door de Arnhemsche Courant trapt de gemeenteraad hard op de rem bij de plannen voor de Schaapsdrift. Op woensdag 31 mei aanstaande neemt de gemeenteraad de startnotitie over de Schaapsdrift alleen “ter kennisgeving” aan. Het raadsvoorstel wordt via een amendement flink gewijzigd.

De ambitie om 500 tot 1.000 woningen te realiseren wordt losgelaten, evenals de ambitie om in het gebied 500 tot 1.000 werkplekken te bouwen. Het amendement maakt grootschalige sloop van de bestaande woningen op de Schaapsdrift feitelijk onmogelijk en geeft bewoners een grotere stem in de verdere planvorming.

Het amendement wordt door vrijwel de gehele gemeenteraad gesteund.

Hieronder:
Vier verschillende studies door stedebouwkundig bureau Ziegler-Branderhorst waarbij een deel van Park Presikhaaf bebouwd wordt.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een ondersteuning van Mediafonds Arnhem. Het Mediafonds Arnhem is een onafhankelijk ondersteuningsfonds voor bijzondere journalistieke producties over Arnhem.
Met steun van het Mediafonds publiceert de Arnhemsche Courant de komende tijd de belangrijkste bevindingen uit de Woo-documenten over de Schaapsdrift.

Alle Woo-documenten zouden ook terug te vinden moeten zijn op de website wob.arnhem.nl. Op deze pagina zijn verstopt onderaan tot nu toe alleen de eerste 500 documenten te raadplegen. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar redactie@arnhemschecourant.nl. De Woo-documenten worden dan via WeTransfer toegestuurd.