Dossier Schaapsdrift: Vergaande sloop Schaapsdrift én Plattenburg verkend door gemeente Arnhem

/

ARNHEM – De gemeente Arnhem heeft eind vorig jaar gespeeld heeft met het idee om én de gehele Schaapsdrift te slopen, én een deel van Plattenburg te vervangen door nieuwbouw, én de campus van de HAN uit te breiden naar Park Presikhaaf én station Presikhaaf te verplaatsen.

Die informatie komt naar boven in een nieuwe lading documenten die de Arnhemsche Courant ontving na een Woo-verzoek en waar de gemeente Arnhem mondjesmaat aan toegeeft.

(Door: Patrick Arink)

Het wordt voor wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) steeds moeilijker om vol te houden dat sloop van woningen in de Schaapsdrift en de omliggende straten niet aan de orde is. Volgens Bouwkamp is de Wvg alleen bedoeld om speculanten de pas af te snijden.

Uit alle documenten die de Arnhemsche Courant inmiddels ontvangen heeft na haar Woo-verzoek, komt een heel ander beeld naar voren. Stedebouwkundig bureau Ziegler & Brenderhorst heeft in opdracht van de gemeente Arnhem eind oktober 2022 verkend of het mogelijk is het plangebied uit te breiden.

In dat grotere plangebied zouden niet alleen alle woningen en bedrijven op de Schaapsdrift moeten wijken voor nieuwbouw. Ook aan de kant van Plattenburg zouden dan woningen moeten wijken voor nieuwe bebouwing.

Midden in Park Presikhaaf zou de campus van de HAN in dit idee uitgebreid kunnen worden met extra bebouwing. Station Presikhaaf zou iets verlegd worden naar het oosten, zodat studenten voor de deur uit kunnen stappen.

Meerdere verkenningen

Stedebouwkundig bureau Ziegler & Branderhorst heeft eind oktober vorig jaar meerdere ideeën verkend. Ter indicatie van de tijdlijn: dit is gebeurd op het moment dat begonnen werd met het schrijven van de Startnotitie, waarover de gemeenteraad komende maand een besluit neemt.

In vier verkenningen aan de noordkant van station Presikhaaf is gekeken naar het idee van ‘stadsreparatie’, hetgeen volledige sloop van de bestaande bebouwing op de Schaapsdrift zou betekenen, plus het oostelijk deel van Plattenburg. Hetzelfde geldt voor het idee ‘groene zoom’.

Plattenburg blijft wel in tact in de ideeën ‘voortbouwen op het bestaande’ en ‘orthogonale structuur’. Maar ook in deze twee ideeën zou de bestaande bebouwing in het plangebied volledig moeten verdwijnen.

In vier andere scenario’s is gekeken wat de mogelijkheden zijn om in Park Presikhaaf te bouwen. Dat kan direct aan de zuidkant van station Presikhaaf naast de Heemtuin. Het kan langs de Laan van Presikhaaf. Het kan over de hele breedte van de IJssellaan en het eerder genoemde idee van een uitbreiding van de HAN-campus midden in het park.

“Oefeningen”

Uit het begeleidend schrijven bij de beantwoording van het Woo-verzoek meldt de gemeente Arnhem dat het hier gaat om “oefeningen”.
“Deze oefeningen hadden tot doel om te komen tot de onderzoeksvragen zoals zij zijn opgenomen in de startnotitie.”

Oefening of niet, een ander document met de titel ‘Ambitie gebiedsvisie’ windt er geen doekjes om:
“Rondom het station zijn vier delen te onderscheiden: Schaapsdrift, Plattenburg, Kenniscampus en Presikhaaf I. Daarmee is de plangrens groter dan enkel het gebied waarop de WvG ligt. In de op te stellen gebiedsvisie streven we naar een transformatie van het diffuse woon-werkgebied naar een levendige en groene stadwijk. De beoogde transformatie en verdichting is enkel te verantwoorden wanneer de bereikbaarheid van het gebied wordt vergroot. Door nu breder te kijken kunnen er goede afwegingen worden gemaakt.”

In de startnotitie is vastgelegd dat er minimaal 500 woningen en eenzelfde aantal werkplekken gerealiseerd moeten worden. Maximaal moeten dat 1.000 woningen en 1.000 werkplekken zijn. Die ambitie is niet te realiseren in het bestaande plangebied, blijkt uit eerdere documenten die de Arnhemsche Courant ontving.

Hieronder: vier scenrario’s aan de noordzijde van station Presikhaaf en vier scenario’s aan de zuidkant van station Presikhaaf.