Gemeente Arnhem presenteert nieuwe afvalkoers met bescheiden ambities

/

ARNHEM – Een schonere stad met minder afvaldump, beter gescheiden afval, minder zwerfvuil en meer milieubewustzijn. Dat zijn in het kort de hoofdlijnen van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Arnhem. Wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal) presenteerde de plannen voor de komende vier jaar vandaag aan de gemeenteraad.

Uit de plannen in de ‘Afvalkoers 2022-2026’ blijkt dat de gemeente haar ambities in vergelijking met de diftartijd fors naar beneden heeft bijgesteld. Diftar had tot doel om in een paar jaar tijd de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo per huishouden per jaar. Dat wordt in de nieuwe plannen losgelaten.

“De doelstelling van 100 kilogram restafval is op dit moment geen realistische ambitie”, wordt in de plannen geconcludeerd.
Voor de komende vier jaar ligt de lat een heel stuk hoger. Voor de invoering van diftar werd gemiddeld 201 kilo aan restafval per huishouden per jaar in de afvalcontainers gegooid.
“De gemeente streeft nu naar een vermindering daarvan met tien procent.”

Dat wil overigens niet zeggen dat de doelstelling van 100 kilo per jaar volledig wordt losgelaten.
Wethouder Roelofs: “Die ambitie verliezen we niet uit het oog. Het goede van Diftar moeten we vast zien te houden. Afvalscheiding blijft noodzakelijk. Het is nodig, zowel voor het milieu als om kosten te besparen en daarmee onze afvalstoffenheffing laag te houden.”

Pmd-afval en oud papier

Volgens Roelofs kan er nog veel winst gehaald worden door de kwaliteit van het gescheiden afval te verhogen. Op dit moment wordt de helft van al het ingezamelde pmd-afval afgekeurd. Tussen het plastic zit teveel ‘verkeerd’ afval, waardoor het als restafval verwerkt moet worden.

In de nieuwe afvalplannen is het streven om dit percentage omlaag te brengen van 50 procent naar 30 procent. Dit moet bereikt worden door meer en betere communicatie.

Om de hoeveelheid oud papier terug te dringen, voert de gemeente een ja-ja-sticker in om ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan. Straks mogen reclamefolders alleen bezorgd worden op adressen met een sticker. Dit moet de hoeveelheid reclamedrukwerk flink terugdringen. Gemiddeld komt dit neer op zo’n 30 kilogram papier per jaar per adres.

Ook de inzameling van oud papier door verenigingen komend jaar weer opstarten. Door corona was dat een tijdlang stilgelegd en overgenomen door Pre Zero.

Schonere stad

Naast het verminderen van de hoeveelheid afval, zet de gemeente vooral in op een schonere stad. Een van de lessen die Diftar ons geleerd heeft, is dat inwoners daar echt veel waarde aan hechten.

Daarom wil de gemeente nog meer dan nu al het geval is de hoeveelheid afval naast de containers nog verder terugdringen. De hotspots waar regelmatig afval naast de containers staat, heeft de gemeente goed in kaart. Doelstelling voor de komende jaren is dat het aantal hotspots met een kwart omlaag gaat. Bovendien moet het aantal afvaldumpingen naast de grootste hotspots met de helft omlaag.

Over de vraag hoe dat precies tot stand moet komen, zijn de plannen vaag.
Roelofs: “Voor de hotspots geldt dat per locatie maatwerk nodig is. Dat maatwerk gaan we leveren samen met de inwoners en organisaties in de wijk en met onze eigen professionals die dagelijks in de wijk zijn.”

Naast het aanpakken van de hotspots wil de gemeente komen tot een dekkend netwerk van zwerfafvalvrijwilligers in de stad. Wethouder Roelofs wil deze groepen beter faciliteren en met elkaar in contact brengen.

Roelofs: “Zichtbaar vuil in straten en parken is mij – en ook veel Arnhemmers – een doorn in het oog. Gelukkig zijn veel vrijwilligers wekelijks actief om in hun buurt het zwerfvuil op te ruimen. Deze mensen koester ik. Verder heb ik veel mensen gesproken die goede ideeën hebben om hun eigen buurt schoner te houden. Daar gaan we mee aan de slag.”

Met de stad

Participatie is rondom afval het sleutelwoord. Roelofs wil het afvalbeleid samen met de stad verder vormgeven.
“Via www.meedenkeninarnhem.nl onderzoekt het college regelmatig wat inwoners van het afvalbeleid vinden en waar verbeteringen mogelijk zijn”, staat in de plannen te lezen.

Daarnaast komt er een klankbordgroep waarin uit elk stadsdeel enkele leden plaatsnemen. Ook wil de gemeente initiatieven van inwoners, maatschappelijke instellingen of bedrijven actief ondersteunen. Het college zoekt contact met woningcorporaties in buurten waar afval een groot probleem is en zal ook scholen actief benaderen om mee te denken.

Roelofs: “We betalen niet meer per afvalzak, maar de noodzaak om ons afval goed te scheiden blijft ook na Diftar onverminderd groot. Door goede communicatie en participatie moeten we het bewustzijn daarvan vergroten of waar nodig creëren.”

Eerder dit jaar werd diftar via een referendum door een nipte meerderheid weggestemd. Hierdoor was het noodzakelijk dat een nieuw afvalbeleid werd opgesteld. Met de (financieel neutrale) plannen die wethouder Roelofs vandaag presenteert ligt er nu een nieuwe koers. Het is nog niet bekend of en wanneer de gemeenteraad zich over het nieuwe afvalplan buigt.

Vorige artikel

Bij1 doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem

Volgende artikel

FVD wil in Arnhem meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Tip: