De witte villa in park Sonsbeek rond 1900. (Foto: Gelders archief.)

Oude doos: de aankoop van landgoed Sonsbeek

(Uit den Arnhemsche Courant van 10 april 1899.)

Wat men in de stad onzer inwoning reeds maanden elkaar toefluisterde, is dan nu toch een feit gebleken: het Gemeentebestuur van Arnhem heeft met de tegenwoordige eigenaresse onderhandeld over den aankoop van het landgoed Sonsbeek met de daarbij behoorenden uitgestrekten landbouw-, bosch- en heidegrond en heeft den belangrijken koop gesloten.

Uitvoerig is door ons op Woensdag en Donderdag jl. de hoofdzakelijke inhoud medegedeeld van de ten behoeve van de leden van onzen Raad op deze zaak betrekkelijke stukken, zoodat wij dien aan onze lezers bekend onderstellen mogen.

Hoe de indruk daarvan op het Arnhemsche publiek is geweest, kan met zekerheid niet worden gezegd, want behalve de commissies en personen tot het gevan van advies aan het Gemeentebestuur, heeft zich nog geen stem over het plan doen hooren.

Toch kan men gerust voorspellen dat de groote meerderheid der ingezetenen het feit dat de gemeente eigenaresse wordt van Sonsbeek, zal toejuichen. Dit immers, het wordt in het College van Dagelijks Bestuur terecht opgemerkt, is het eenige zekere middel om het dreigend gevaar te bezweren dat het schoone landgoed wordt gesloopt, en om te voorkomen dat door den aanleg van nauwe en onaanzienlijke straten het fraaie panorama als hoedanig de schilderachtige ligging van Sonsbeek in heel Nederland bekend staat, totaal wordt bedorven.

Het is dan ook inderdaad niet teveel gezegd, dat het voorgoed onmogelijk maken van zulk Vandalisme eene daad zou wezen, zooals de Directeur der Gemeentewerken het vorige jaar schreef, “die niet alleen in de stad zelve, maar in heel Nederland zal worden toegejuicht.”

Dit schijnt ons dan ook onomstootelijk vast te staan, dat maatregelen om Sonsbeek voor vernietiging te behoeden, onverdeelde instemming zullen vinden zoowel in als buiten Arnhem.

Eene minderheid, die geen vrijheid kan vinden om den Gemeenteraad tot aanneming van het voorstel te adviseeren, acht eene vermeerdering van het Grondeigendom der gemeente met 509 Hectaren een hoogst ernstig bezwaar.