Ambtelijke reactie op VVD-voorstel: apen en beren die eenvoudig te weerleggen zijn

ARNHEM – In reactie op het amendement van de VVD waarbij het grootste deel van de woningen op de Schaapsdrift behouden blijft, is er door de betrokken ambtenaren van de projectgroep Schaapsdrift een ambtelijke reactie gegeven die aan de raad gestuurd is. De reactie staat vol apen en beren.

(Door: Patrick Arink)

De reactie van de betrokken ambtenaren is eenvoudig te weerleggen. We nemen een paar van de beweringen door.

Vrijwillige verwerving van woningen:
“Er kan geen stedenbouwkundig plan worden gemaakt als niet bekend is wat de uitgangspunten zijn. Als het later wordt gewijzigd moet het planproces (deels) over.”

Weet je wat grappig is? Er is door de ambtenaren die dit beweren een gebiedsvisie opgesteld terwijl niet duidelijk is of Innoforte kiest voor nieuwbouw of renovatie. De gebiedsvisie gaat uit van nieuwbouw. Als Innoforte kiest voor renovatie “moet het planproces (deels) over”.

Splitsen van woningen tov achterliggende bedrijfsruimte:
“In sommige gevallen lopen de bedrijfsruimte onder de woningen. In het omgevingsplan zal de bestemming van de panden aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie.”

Klopt. Je moet inderdaad even iets veranderen in het omgevingsplan en misschien is een muurtje zetten in de kelders van de woningen ook handig. Maar het kan gewoon.

Onderzoek Fietsenstalling en verbreding Eleonorastraat:
“Met de huidige breedte is het zelfs niet mogelijk deze straat in te zetten als een erfontsluitingsweg in twee-richtingen.”

Doen alsof tweerichtingsverkeer noodzakelijk is voor een ontsluitingsweg is natuurlijk onzin. Al eens in het Spijkerkwartier geweest? Of in Klarendal? Sint Marten? Het barst van de ontsluitingswegen in Arnhem die eenrichtingsverkeer zijn.

“Verkeerskundig advies geeft aan dat met enkel de huidige infrastructuur er een maximum capaciteit is van deze ontsluiting van ca. 100 woningen.”

Onzin. Er komen extra ontsluitingswegen bij. In de gebiedsvisie staat een nieuwe ontsluitingsweg getekend richting Velperweg en eentje tussen de Schaapsdrift en het bedrijventerrein.

“Het niet verbreden van de Esperantolaan leidt daarmee tot een ander gebiedsvisie waarbij er geen parkeerhub gerealiseerd kan worden aan de zuidkant.”

Onzin. Als je uitgaat van verkeerde uitgangspunten, zijn de conclusies die je daaruit trekt vanzelfsprekend ook onjuist.

“Het verplaatsen van de fietsenstalling naar de hub betekent dat er de afstand van de fietsenstalling naar de opgang van perrons wordt vergroot naar meer dan 165 meter. De richtlijnen van ProRail geven aan dat een fietsenstalling maximaal 100 meter van de opgang van een perron is gesitueerd, hieraan wordt dan niet voldaan.”

Je moet de fietsenstalling ook niet verplaatsen naar de hub, maar naar de zijkant van het station, of zelfs naar de zuidzijde. Er zijn andere plekken binnen 100 meter waar je een fietsenstalling kunt realiseren.

“Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt het stationsplein dat nu al qua omvang beperkt is, nog verder verkleind. Dit past niet binnen de vastgestelde ambitie (Spoorzone oost en omgevingsvisie) om van het station een mobiliteitspunt te maken.”

Dat kan dan wel de ambitie van de gemeente zijn: ProRail en de NS hebben geen enkele ambitie met station Presikhaaf. Het is en blijft voor ProRail ‘halte Presikhaaf’, met een van de laagste aantallen reizigers van alle stations in Nederland.

“Indien de Eleonorastraat niet verbreed wordt, leidt dit tot een verlies van circa 215 woningen.”

Misleidende onzin. Het voorgestelde verlies van 215 woningen gaat uit van “de de huidige infrastructuur”. Maar zoals al gezegd: er komen extra ontsluitingswegen bij.

“Er is op dit moment geen rekening mee gehouden met de kosten van de vergroening van de Wichard van Pontlaan. Dit zijn dus extra kosten die drukken op het project.”

Grappenmakers. In de plannen is wél rekening gehouden met het verwerven van 150 woningen. Dat gaat niet gebeuren, waardoor er veel kosten bespaard worden. Er is dus ruim voldoende geld voor vergroening.